Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
M, A, J, O, R, I, T, E, S:

Mots de 9 lettres:

majorites[17], mijoteras[17]

Mots de 8 lettres:

majorite[16], mijotera[16], amorties[9], atomiser[9], moirates[9], mortaise[9], riotames[9], tomerais[9]

Mots de 7 lettres:

majores[15], mijoter[15], mijotas[15], mijotes[15], armoise[8], maories[8], moieras[8], moisera[8], ormaies[8], amortie[8], tomerai[8], amitose[8], atomise[8], maoiste[8], matoise[8], taoisme[8], emirats[8], maitres[8], mariste[8], meritas[8], metrais[8], mirates[8], miteras[8], remisat[8], rimates[8], tamiers[8], tamiser[8], tarimes[8], tirames[8], triames[8], maestro[8], omertas[8], rotames[8], tomeras[8], amortis[8], matoirs[8], rotimes[8], timores[8], aoriste[7], erotisa[7], oserait[7], otaries[7], oterais[7], toisera[7], toreais[7]

Mots de 6 lettres:

majore[14], majors[14], mijota[14], mijote[14], riojas[13], ajiste[13], jetais[13], maorie[7], moiera[7], ormaie[7], maires[7], maries[7], misera[7], ramies[7], remisa[7], aromes[7], maoris[7], moiras[7], moires[7], moiser[7], remois[7], semoir[7], emirat[7], maitre[7], merita[7], metrai[7], mitera[7], tamier[7], omerta[7], tomera[7], amorti[7], matoir[7], moirat[7], timore[7], atemis[7], estima[7], maties[7], semait[7], tamise[7], atomes[7], otames[7], matois[7], moisat[7], tomais[7], mitose[7], moites[7], omites[7], somite[7], stomie[7], armets[7], martes[7], master[7], maters[7], metras[7], trames[7], tremas[7], trimas[7], mister[7], mitres[7], trimes[7], trisme[7], stroma[7], metros[7], mortes[7], ormets[7], oserai[6], otarie[6], oterai[6], toreai[6], aitres[6], etiras[6], iteras[6], restai[6], retais[6], satire[6], serait[6], seriat[6], starie[6], sterai[6], taries[6], tersai[6], tiares[6], traies[6], aortes[6], oteras[6], sertao[6], toreas[6], aristo[6], ratios[6], riotas[6], rosait[6], rotais[6], satori[6], sirota[6], orties[6], riotes[6], roesti[6], roties[6], sirote[6], sorite[6], sortie[6], toiser[6], tories[6], triose[6]

Mots de 5 lettres:

major[13], majes[13], rioja[12], joies[12], jaser[12], aimer[6], maire[6], marie[6], ramie[6], arome[6], maori[6], moira[6], moire[6], aimes[6], amies[6], emias[6], maies[6], semai[6], moais[6], moisa[6], emois[6], moies[6], moise[6], omise[6], osmie[6], amers[6], armes[6], mares[6], maser[6], rames[6], maris[6], miras[6], ramis[6], rimas[6], aires[5], arise[5], raies[5], reais[5], serai[5], seria[5], siera[5]