Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
L, A, B, I, A, L, I, S, A, N, T:

Mots de 11 lettres:

labialisant[13]

Mots de 10 lettres:

bataillais[12], labialisat[12], banalisait[12]

Mots de 9 lettres:

labialisa[11], banalisai[11], bataillai[11], ballastai[11], bataillas[11], banalisat[11], allaitais[9], antillais[9], installai[9], intaillas[9], nasillait[9]

Mots de 8 lettres:

baillais[10], albanais[10], banalisa[10], balinais[10], libanais[10], batailla[10], baillait[10], baillant[10], ablatais[10], balisait[10], ballasta[10], basanait[10], biaisant[10], balisant[10], talibans[10], sibilant[10], ballants[10], nasillai[8], allaitai[8], intailla[8], allaitas[8], saillait[8], taillais[8], latinisa[8], installa[8], nasillat[8], saillant[8], instilla[8]

Mots de 7 lettres:

baillai[9], balisai[9], baillas[9], ballais[9], baillis[9], billais[9], basanai[9], ablatai[9], baillat[9], ballait[9], billait[9], taliban[9], ballant[9], billant[9], baisait[9], biaisat[9], ablatas[9], balatas[9], balisat[9], blasait[9], sablait[9], tablais[9], ballast[9], basanat[9], baisant[9], blasant[9], sablant[9], aillais[7], alliais[7], lainais[7], nasilla[7], allaita[7], aillait[7], alliait[7], taillai[7], lainait[7], aillant[7], alliant[7], alitais[7], italias[7], taillas[7], tallais[7], saillit[7], taillis[7], tillais[7], anisait[7], niaisat[7], satinai[7], tanisai[7], allants[7]

Mots de 6 lettres:

bailla[8], ballai[8], labial[8], bailli[8], billai[8], baisai[8], biaisa[8], balais[8], balisa[8], blasai[8], sablai[8], alibis[8], bilais[8], ballas[8], billas[8], anabas[8], basana[8], binais[8], banals[8], nablas[8], bilans[8], blinis[8], ablata[8], balata[8], tablai[8], bilait[8], tibial[8], ballat[8], billat[8], binait[8], balant[8], bilant[8], abatis[8], baisat[8], basait[8], bastai[8], batais[8], bisait[8], bitais[8], tibias[8], blasat[8], sablat[8], tablas[8], banats[8], basant[8], bastin[8], bisant[8], aillai[6], alliai[6], lainai[6], aillas[6], allais[6], allias[6], sailli[6], anisai[6], niaisa[6], lainas[6], alitai[6], italia[6], aillat[6], allait[6], alliat[6], tailla[6], tallai[6], tillai[6], lainat[6], allant[6], alitas[6], salait[6], talais[6], lisait[6], listai[6], litais[6], silait[6], tallas[6], tillas[6], anisat[6], satina[6], tanisa[6], natals[6], salant[6], santal[6], latins[6], liants[6], lisant[6], silant[6]

Mots de 5 lettres:

balai[7], alibi[7], bilai[7], balla[7], billa[7], binai[7], balan[7], banal[7], nabla[7], bilan[7], blini[7], baisa[7], basai[7], biais[7], bisai[7], balsa[7], basal[7], ailla[5], allai[5], allia[5], laina[5]