Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
K, A, O, L, I, N, I, S, A, I, T:

Mots de 11 lettres:

kaolinisait[20]

Mots de 10 lettres:

kaolinisai[19], kaolinisat[19]

Mots de 9 lettres:

kaolinisa[18], initialas[9], latinisai[9]

Mots de 8 lettres:

ikastola[17], initiala[8], niaisait[8], latinisa[8], ionisait[8], alitions[8], insolait[8], nolisait[8]

Mots de 7 lettres:

kaolins[16], niaisai[7], lainais[7], ionisai[7], insolai[7], liaison[7], nolisai[7], lainait[7], initial[7], alitais[7], italias[7], anisait[7], niaisat[7], satinai[7], tanisai[7], initias[7], isolait[7], toilais[7], ionisat[7], atonals[7], alitons[7], insolat[7], isolant[7], laitons[7], latinos[7], nolisat[7], talions[7], litions[7]

Mots de 6 lettres:

kaolin[15], koalas[15], kinois[15], skiait[15], kanats[15], tankas[15], skiant[15], kotais[15], ostiak[15], tokais[15], tonkas[15], lainai[6], anisai[6], niaisa[6], lainas[6], aiolis[6], isolai[6], ionisa[6], anolis[6], insola[6], nolisa[6], ilions[6], liions[6], alitai[6], italia[6], initia[6], lainat[6], toilai[6], atonal[6], laiton[6], latino[6], talion[6], alitas[6], salait[6], talais[6], lisait[6], listai[6], litais[6], silait[6], anisat[6], satina[6], tanisa[6], natals[6], salant[6], santal[6], latins[6], liants[6], lisant[6], silant[6], toisai[6], isolat[6], toilas[6], tolais[6], notais[6], talons[6], tonals[6], liston[6], litons[6]

Mots de 5 lettres:

koala[14], skiai[14], kalis[14], akans[14], kanas[14], kinas[14], links[14], kolas[14], kilos[14], kaons[14], koans[14], kanat[14], tanka[14], kotai[14], tokai[14], tonka[14], katas[14], takas[14], ikats[14], sakti[14], skiat[14], tikis[14], kilts[14], tanks[14], kotas[14], laina[5], aioli[5], anoli[5], ilion[5], alias[5], salai[5], liais[5], silai[5], anisa[5], naias[5], ainsi[5], niais[5], nasal[5], anils[5], salin[5], saola[5], alios[5], alois[5], isola[5], salon[5], sonal[5], linos[5], lions[5], nolis[5], solin[5], alita[5], talai[5], liait[5], litai[5], niait[5], natal[5], latin[5], liant[5], toila[5], tolai[5], notai[5], talon[5], tonal[5], atlas[5], salat[5], taals[5], talas[5], laits[5], lista[5], litas[5], salit[5], silat[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], insti[5], intis[5], osait[5], otais[5], toisa[5], altos[5], salto[5], tolas[5], ilots[5], lotis[5], notas[5], osant[5], taons[5], oints[5], tison[5]

Mots de 4 lettres:

kali[13], akan[13], kana[13], kina[13], liai[4], niai[4], anal[4], anil[4], aloi[4]