Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, I, S, O, T, E, R:

Mots de 8 lettres:

baisoter[10], boiteras[10], rabiotes[10], reboisat[10], sabotier[10]

Mots de 7 lettres:

boisera[9], isobare[9], obeiras[9], oberais[9], reboisa[9], boitera[9], oberait[9], rabiote[9], baisote[9], abrites[9], biteras[9], rbaties[9], rebatis[9], borates[9], rabotes[9], robates[9], saboter[9], orbitas[9], rabiots[9], orbites[9], ribotes[9], aoriste[7], erotisa[7], oserait[7], otaries[7], oterais[7], toisera[7], toreais[7]

Mots de 6 lettres:

obeira[8], oberai[8], aboies[8], abries[8], baiser[8], bisera[8], braies[8], braise[8], arobes[8], oberas[8], sorabe[8], arbois[8], boiars[8], boiras[8], robais[8], boires[8], boiser[8], bories[8], broies[8], obiers[8], rebois[8], ribose[8], abetir[8], abrite[8], bitera[8], rbatie[8], rebati[8], borate[8], oberat[8], rabote[8], orbita[8], rabiot[8], robait[8], boiter[8], orbite[8], reboit[8], ribote[8], abetis[8], baties[8], betisa[8], sabote[8], boisat[8], boitas[8], biotes[8], boites[8], baster[8], rebats[8], trabes[8], bistra[8], brisat[8], rbatis[8], ribats[8], bistre[8], rabots[8], tabors[8], berots[8], rebots[8], sorbet[8], bistro[8], ribots[8], oserai[6], otarie[6], oterai[6], toreai[6], aitres[6], etiras[6], iteras[6], restai[6], retais[6], satire[6], serait[6], seriat[6], starie[6], sterai[6], taries[6], tersai[6], tiares[6], traies[6], aortes[6], oteras[6], sertao[6], toreas[6], aristo[6], ratios[6], riotas[6], rosait[6], rotais[6], satori[6], sirota[6], orties[6], riotes[6], roesti[6], roties[6], sirote[6], sorite[6], sortie[6], toiser[6], tories[6], triose[6]

Mots de 5 lettres:

aboie[7], abrie[7], braie[7], arobe[7], obera[7], boiar[7], boira[7], robai[7], boire[7], borie[7], broie[7], obeir[7], obier[7], abies[7], baies[7], baise[7], basie[7], beais[7], abois[7], boisa[7], boise[7], obeis[7], abers[7], baser[7], brase[7], rabes[7], sabre[7], abris[7], basir[7], brais[7], brisa[7], sabir[7], biser[7], bries[7], brise[7], sbire[7], boras[7], robas[7], boers[7], bores[7], orbes[7], robes[7], sobre[7], sorbe[7], brios[7], abeti[7], batie[7], beait[7], boita[7], biote[7], boite[7], obeit[7], bater[7], rebat[7], trabe[7], batir[7], aires[5], arise[5], raies[5], reais[5], serai[5], seria[5], siera[5], osera[5], rosai[5], osier[5], rosie[5], seoir[5]