On peut former les mots suivants à partir des lettres
Y, O, Y, O, T, A, I, E, N, T:

Mots de 10 lettres:

yoyotaient[28]

Mots de 8 lettres:

yoyotait[26], yoyottai[26], yoyotant[26], yoyotent[26], nettoyai[17]

Mots de 7 lettres:

yoyotai[25], yoyotat[25], yoyotta[25], yoyotte[25], nettoya[16], otaient[7]

Mots de 6 lettres:

yoyota[24], yoyote[24], noyait[15], atonie[6], entait[6], teinta[6], tenait[6], tentai[6], titane[6], notait[6], tiento[6]

Mots de 5 lettres:

noyai[14], noyat[14], oyant[14], aient[5], entai[5], etain[5], tenia[5], atone[5], notai[5], ointe[5], tonie[5], etait[5], tatie[5], tetai[5], entat[5], etant[5], natte[5], tante[5], tenta[5], tatin[5], tinta[5], titan[5], teint[5], tetin[5], tient[5], tinte[5], otait[5], otite[5], notat[5], otant[5], otent[5], teton[5], tonte[5], toton[5]

Mots de 4 lettres:

noya[13], noye[13], yeti[13], oyat[13], aine[4], noie[4], etai[4], taie[4], ante[4], enta[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], niet[4], tien[4], tine[4], iota[4], otai[4], nota[4], taon[4], note[4], oint[4], etat[4], tate[4], teta[4], tait[4], tati[4], tant[4], tint[4], otat[4], toit[4], toto[4]

Mots de 3 lettres:

nay[12], ney[12], yen[12], yin[12], oye[12], yet[12], aie[3], ane[3], nia[3], nie[3], oie[3], eon[3], neo[3], ion[3], eta[3], ait[3], tan[3], net[3], nit[3], tin[3], ota[3], tao[3], ote[3], toi[3], ont[3], ton[3], tat[3], tet[3], tot[3]

Mots de 2 lettres:

ay[11], ai[2], an[2], na[2], en[2], ne[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], ta[2], et[2], te[2]