Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
N, A, I, T, R, O, N, S:

Mots de 8 lettres:

naitrons[8], ratinons[8], trainons[8]

Mots de 7 lettres:

rainons[7], nations[7], sonnait[7], tisonna[7], tonnais[7], artison[7], nitrosa[7], rations[7], tairons[7], tarions[7], tronais[7], natrons[7], introns[7], nitrons[7]

Mots de 6 lettres:

anions[6], sonnai[6], airons[6], norias[6], ornais[6], raison[6], ronins[6], nation[6], tonnai[6], nantir[6], ornait[6], ration[6], tronai[6], natron[6], ornant[6], intron[6], nantis[6], tanins[6], notais[6], santon[6], sonnat[6], tonnas[6], instar[6], nitras[6], riants[6], tarins[6], trains[6], transi[6], aristo[6], ratios[6], riotas[6], rosait[6], rotais[6], satori[6], sirota[6], orants[6], ratons[6], rosant[6], tarons[6], tronas[6], intros[6], rotins[6], tirons[6], trions[6]

Mots de 5 lettres:

anion[5], noria[5], ornai[5], ronin[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5], rosai[5], ornas[5], saron[5], sonar[5], irons[5], noirs[5], noris[5], orins[5], rions[5], nanti[5], niant[5], tanin[5], notai[5], tonna[5], nitra[5], riant[5], tarin[5], train[5], ratio[5], riota[5], rotai[5], orant[5], ornat[5], raton[5], trona[5], intro[5], iront[5], rotin[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], osait[5], otais[5], toisa[5], notas[5], osant[5], taons[5], oints[5], tison[5], sitar[5], stria[5], taris[5], tiras[5], trais[5], trias[5], trans[5], trins[5], rosat[5], rotas[5], taros[5], rosit[5], rosti[5], rotis[5], sorti[5], trios[5], trois[5]

Mots de 4 lettres:

nain[4], anon[4], rani[4], orna[4], noir[4], nori[4], orin[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4], rosa[4], rios[4], rois[4], rosi[4], soir[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], iota[4], otai[4], nota[4], taon[4], oint[4], rait[4], tari[4], tira[4], tria[4], trin[4], rota[4], taro[4], roti[4], trio[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4], tans[4], nits[4], tins[4], osat[4], otas[4], taos[4], soit[4], sont[4], tons[4], arts[4], rats[4], sart[4], star[4], tars[4], tsar[4], rits[4], tirs[4], tris[4], rots[4], sort[4]