Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, M, M, O, B, I, L, I, S, A, T:

Mots de 11 lettres:

immobilisat[15]

Mots de 10 lettres:

immobilisa[14], mobilisait[13]

Mots de 9 lettres:

mobilisai[12], mobilisat[12]

Mots de 8 lettres:

mobilisa[11], immolais[10], immolait[10], sommital[10], limitais[9], militais[9]

Mots de 7 lettres:

tombais[10], tombals[10], immolai[9], immolas[9], immolat[9], boisait[9], boitais[9], sommait[9], limitai[8], militai[8], imitais[8], limitas[8], militas[8], moisait[8], isolait[7], toilais[7]

Mots de 6 lettres:

mambos[10], lambis[9], limbas[9], limbos[9], tombai[9], tombal[9], tombas[9], immola[8], alibis[8], bilais[8], mimais[8], boisai[8], abolis[8], balois[8], lobais[8], mimosa[8], sommai[8], bilait[8], tibial[8], mimait[8], boitai[8], abolit[8], lobait[8], bisait[8], bitais[8], tibias[8], boisat[8], boitas[8], oblats[8], sommat[8], limais[7], simili[7], moisai[7], somali[7], imitai[7], limait[7], limita[7], milita[7], imitas[7], misait[7], mitais[7], litsam[7], tamils[7], matois[7], moisat[7], tomais[7], moisit[7], moitis[7], aiolis[6], isolai[6], toilai[6], lisait[6], listai[6], litais[6], silait[6], toisai[6], isolat[6], toilas[6], tolais[6]

Mots de 5 lettres:

mambo[9], lambi[8], limba[8], limbo[8], lambs[8], sambo[8], tomba[8], alibi[7], bilai[7], mimai[7], aboli[7], lobai[7], biais[7], bisai[7], bilas[7], ammis[7], imams[7], mimas[7], mimis[7], malms[7], abois[7], boisa[7], labos[7], lobas[7], lobis[7], somma[7], bitai[7], tibia[7], bilat[7], mimat[7], boita[7], lobat[7], oblat[7], basit[7], batis[7], bisat[7], bitas[7], stilb[7], stamm[7], abots[7], sabot[7], bitos[7], obits[7], blots[7], limai[6], misai[6], islam[6], limas[6], mails[6], malis[6], moais[6], moisa[6], moisi[6], imita[6], mitai[6], limat[6], tamil[6], tomai[6], moiti[6], matis[6], misat[6], mitas[6], samit[6], tamis[6], malts[6], smalt[6], matos[6], tomas[6], smolt[6], aioli[5], liais[5], silai[5], alios[5], alois[5], isola[5], liait[5], litai[5], toila[5], tolai[5], laits[5], lista[5], litas[5], salit[5], silat[5], osait[5], otais[5], toisa[5], altos[5], salto[5], tolas[5], ilots[5], lotis[5]

Mots de 4 lettres:

lamb[7], bail[6], bila[6], ammi[6], imam[6], miam[6], mima[6], mimi[6], malm[6], aboi[6], labo[6], loba[6], lobi[6], bais[6], basi[6], lima[5], mail[5], mali[5], moai[5], olim[5], liai[4], aloi[4]