Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
A, B, E, T, I, S, S, A, I, S:

Mots de 10 lettres:

abetissais[12], bastiaises[12]

Mots de 9 lettres:

biaisasse[11], bastiaise[11], biaisates[11], baasistes[11], baissates[11], basissait[11], batissais[11]

Mots de 8 lettres:

abaisses[10], baisasse[10], baissais[10], baasiste[10], baisates[10], baissait[10], bastiais[10], betisais[10], bastasse[10], batasses[10], tabasses[10], basistes[10], bassiste[10], batisses[10], bissates[10], bitasses[10], astasies[8], assistai[8], saisites[8], siestais[8]

Mots de 7 lettres:

abaisse[9], abasies[9], baisais[9], baissai[9], biaisas[9], biaises[9], basasse[9], baissas[9], baisses[9], basisse[9], bisasse[9], bissais[9], baisait[9], biaisat[9], betisai[9], basates[9], batasse[9], tabasse[9], baissat[9], bastais[9], basiste[9], basites[9], batisse[9], betisas[9], bisates[9], bitasse[9], bissait[9], stibies[9], bassets[9], saisies[7], asiates[7], astasie[7], taisais[7], siestai[7], assista[7], sassait[7], tassais[7], assiste[7], assites[7], siestas[7], tissais[7]

Mots de 6 lettres:

abasie[8], baisai[8], biaisa[8], biaise[8], baisas[8], baissa[8], basais[8], baises[8], baisse[8], basies[8], bisais[8], bissai[8], basses[8], bissas[8], bisses[8], abatis[8], baisat[8], basait[8], bastai[8], batais[8], abetis[8], baties[8], betisa[8], bisait[8], bitais[8], tibias[8], stibie[8], bastas[8], basset[8], bastes[8], bissat[8], bisets[8], saisie[6], sassai[6], assise[6], essais[6], saisis[6], asiate[6], tassai[6], saites[6], siesta[6], taises[6], isatis[6], saisit[6], tissai[6], sassat[6], tassas[6], stases[6], tasses[6], assist[6], tissas[6], tisses[6]

Mots de 5 lettres:

baisa[7], basai[7], abies[7], baies[7], baise[7], basie[7], beais[7], biais[7], bisai[7], basas[7], bases[7], basse[7], besas[7], basis[7], bisas[7], bissa[7], isbas[7], bises[7], bisse[7], batai[7], abeti[7], batie[7], beait[7], bitai[7], tibia[7], abats[7], basat[7], basta[7], batas[7], baste[7], bates[7], beats[7], betas[7], ebats[7], tabes[7], basit[7], batis[7], bisat[7], bitas[7], biset[7], bites[7], assai[5], aises[5], essai[5], saies[5], saisi[5], sassa[5], asses[5], sasse[5], assis[5], issas[5], sises[5], etais[5], saite[5], taies[5], taise[5], tassa[5], sates[5], stase[5], tasse[5], assit[5], astis[5], satis[5], tissa[5], sites[5], tisse[5]

Mots de 4 lettres:

baie[6], beai[6], basa[6], baes[6], base[6], beas[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], aies[4], aise[4]