Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
Z, W, A, N, Z, A, S, S, I, O, N, S:

Mots de 12 lettres:

zwanzassions[39]

Mots de 9 lettres:

zwanzions[36]

Mots de 8 lettres:

zwanzais[35], zwanzons[35], assonais[8], naissons[8]

Mots de 7 lettres:

zwanzai[34], zwanzas[34], onzains[16], nanisas[7], assonai[7], anisons[7], sonnais[7], assonas[7], saisons[7]

Mots de 6 lettres:

zwanza[33], swazis[24], zanzis[24], onzain[15], zannis[15], zonais[15], sanzas[15], nanisa[6], anonas[6], anions[6], sonnai[6], anisas[6], assona[6], saison[6], sonnas[6], sassai[6], assois[6]

Mots de 5 lettres:

swazi[23], zanzi[23], iwans[14], zanni[14], zonai[14], sanza[14], nazis[14], zains[14], zanis[14], zonas[14], anona[5], anion[5], anisa[5], naias[5], nanas[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5], assai[5], sanas[5], asins[5], sains[5], oasis[5], osais[5], soins[5], sassa[5], assis[5], issas[5]

Mots de 4 lettres:

iwan[13], wons[13], nazi[13], zain[13], zani[13], zona[13], nana[4], nain[4], anon[4], anas[4], sana[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], issa[4], sais[4], sans[4], osas[4], sois[4], sons[4]

Mots de 3 lettres:

won[12], ana[3], nia[3], ion[3], non[3], aas[3], asa[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3], sas[3], sis[3]

Mots de 2 lettres:

aa[2], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]