Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
P, A, G, I, N, I, O, N, S:

Mots de 9 lettres:

paginions[13]

Mots de 8 lettres:

poignais[12], paginons[12], pignions[12], gainions[10], pionnais[10]

Mots de 7 lettres:

poignai[11], pignais[11], pagions[11], poignas[11], pigions[11], poignis[11], pagnons[11], pignons[11], pionnai[9], oignais[9], soignai[9], gainons[9], nagions[9], paninis[9], opinais[9], panions[9], pionnas[9]

Mots de 6 lettres:

pignai[10], poigna[10], pagnon[10], pignon[10], pignas[10], poings[10], panini[8], opinai[8], pionna[8], signai[8], agonis[8], soigna[8], oignis[8], angons[8], apions[8], opinas[8], pianos[8], panons[8], pinson[8], ionisa[6], anions[6], sonnai[6], niions[6]

Mots de 5 lettres:

pigna[9], poing[9], gaspi[9], agoni[7], angon[7], apion[7], opina[7], piano[7], gains[7], nagis[7], signa[7], agios[7], sango[7], oings[7], gnons[7], pains[7], pians[7], pisan[7], sapin[7], posai[7], paons[7], pions[7], poins[7], anion[5], ainsi[5], niais[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5]

Mots de 4 lettres:

pagi[8], gaps[8], gain[6], nagi[6], agio[6], oing[6], gnon[6], pain[6], pian[6], paon[6], pion[6], agis[6], gais[6], gans[6], sang[6], gins[6], gois[6], gons[6], song[6], apis[6], aspi[6], pais[6], pans[6], pins[6], spin[6], posa[6], soap[6], pois[6], sipo[6], niai[4], nain[4], anon[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4]

Mots de 3 lettres:

gap[7], agi[5], gai[5], gan[5], gin[5], goi[5], gon[5], api[5], pan[5], pin[5], gis[5], gos[5], pas[5], spa[5], pis[5], psi[5], spi[5], nia[3], ion[3], non[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3]

Mots de 2 lettres:

go[4], pi[4], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]